Zarezerwuj pokój
19.03.2021

Od 20.03.2021 do 9.04.2021 nasze obiekty sportowe będą działać w ograniczonym zakresie.

Basen będzie NIECZYNNY.

Wszelkie zapytania dotyczące basenu prosimy kierować do nas drogą mailową na adres – basen@hotelgem.com.pl

Z boisk piłkarskich, boisk do siatkówki plażowej, hali tenisowej, hali wielofunkcyjnej i sali fitness będą mogli korzystać wyłącznie:

  • sportowcy zawodowi (w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3));
  • zawodnicy pobierający stypendium sportowe (o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133));
  • zawodnicy będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej;
  • zawodnicy uprawiający sport w ramach ligi zawodowej (w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133));

Aby móc skorzystać z naszych obiektów wymagana jest wcześniejsza rezerwacja oraz przedłożenie stosownych dokumentów, o których mowa w rozporządzeniach Rady Ministrów z 21.12.2020 i 19.03.2021 najpóźniej przed rozpoczęciem rezerwacji na recepcji Hali Tenisowej i Wielofunkcyjnej. W innym przypadku rezerwacje nie będą mogły być zrealizowane.