Zarezerwuj pokój

Przetargi

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje:
1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 131 000 zł netto
2. Złożono jedną ofertę : “IZOBIG” Bigaj Władysław, Bigaj Piotr, 51-318 Wrocław, ul. Zakrzowska 19
3. Cena złożonej oferty: 119 174,50 zł netto; termin wykonania zamówienia – 22.09.2017; okres rękojmi i gwarancji – 4 lata.
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena (SIWZ).pdf

Załącznik nr 1_formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2_formularz cenowy.pdf

Załącznik nr 3_oświadczenie wtrybie art.22 ust.1.pdf

Załącznik nr 4_wykaz wykonanych prac.pdf

Załącznik nr 5_oświadczenie w trybie art.24 ust.1.pdf

Załącznik nr 5a_oświadczenie w trybie art.24 ust.5.pdf

Załącznik nr 6_oświadczenie ( informacja _grupa kapitałowa).pdf

Załącznik nr 7_wzór umowy.pdf

Załącznik nr 8_zobowiązanie o udostępnieniu zasobów.pdf

Załącznik nr 9_oświadczenie podwykonawcy.pdf

Załącznik nr 10_Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).pdf